1 min read

Các giai đoạn phát triển ở chó

I) Thời kỳ sơ sinh (Ngày 0 – 13)

II) Thời kỳ chuyển tiếp (13-21 ngày)

III) Thời kỳ xã hội hóa (tiếp xúc với các cá thể khác, bao gồm động vật khác và con người)

1. Giai đoạn nhận thức (21 – 28 ngày)

2. Giai đoạn xã hội hóa với chó (21 – 49 ngày)

3. Giai đoạn xã hội hóa con người (5 đến 12 tuần):

4. Giai đoạn chịu sự tác động của nỗi sợ thứ nhất (8 – 11 tuần) – The first Fear Impact Period

IV) Thời kỳ vị thành niên/tuổi trưởng thành

1. Giai đoạn phân cấp (13 – 16 tuần)

2. Giai đoạn bản ngã (4-8 tháng) – “Flight Instinct Period”

V) Thời kỳ trưởng thành

1. Giai đoạn chịu sự tác động của Nỗi sợ thứ hai (6 – 14 tháng) – The second Fear Impact Period

2. Giai đoạn trưởng thành (1 – 4 năm):

VI) Thời kỳ tuổi giàTrả lời